2024. április 20., szombat, Tivadar napja

Magyar Idők Kiadó Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
– hatályos 2018. május 25-től –

1. Bevezetés

1.1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Magyar Idők Kiadó Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.3. Honlapunk: magyaridok.hu
Amennyiben az adatkezelés honlapunkon valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

  1. Nyomtatott sajtótermékünk:

1.

Magyar Idők

Konzervatív, közéleti napilap

1.5. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

1.6. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN” target=”_blank”

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV” target=”_blank”

2. Az adatkezelő személye

Név:

Magyar Idők Kiadó Kft.

E-mail:

Ugrás az űrlaphoz

Telefon:

+36 1 9206979

Székhely:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt., 12-14.

Cégjegyzékszám:

01-09-168017

Adószám:

10773453-2-43

Kapcsolatfelvétel
A csillaggal (*) jelzett mezők kitöltése kötelező.


3. Alapvető információk

3.1. A Magyar Idők Kiadó Kft. (a továbbiakban: Magyar Idők) általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a Magyar Idők mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a Magyar Idők más jogos érdeke szükségessé teszi.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A Magyar Idők a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Magyar Idők nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A Magyar Idők nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a Magyar Idők-et megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása

a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a
személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.)
történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Magyar Idők részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8. A Magyar Idők a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. A Magyar Idők nem végez profilalkotást.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
a) NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK

Érintettek

A Magyar Idők sajtótermékeire előfizető személyek.

Adatkezelés célja

A Magyar Idők által az Érintett részére értékesített sajtótermék vonatkozásában az előfizetői szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok teljesítése (pl. megrendelt kiadvány kézbesítése, számlázás stb.).

Jogszabály szerinti számlázási és bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre

Név*, lakcím*, telefonszám*, megrendelt termék neve*, előfizetői díj, előfizetéssel és a megrendelt termék vagy ajándék kézbesítésével kapcsolatos technikai információk (pl. ügyfélszám megrendelt újság/termék neve, előfizetői díj összege, postaláda elérhetősége stb.).

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése.

Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében.

Adatfeldolgozó

Kézbesítők, előfizetés szervezők.

Az adatkezelés időtartama

Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

Előfizetői szerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a Magyar Idők az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a Magyar Idők nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel.


b) DIGITÁLIS SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK (digitalstand.hu, dimag.hu)

Érintettek

A Magyar Idők digitális sajtótermékére előfizető személyek.

Adatkezelés célja

A Magyar Idők által az Érintett részére értékesített online sajtótermék vonatkozásában a digitális előfizetői szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok (pl. megrendelt kiadvány kézbesítése, számlázás stb.), digitális újság online elérésének vagy letöltésének lehetővé tétele.

Jogszabály szerinti számlázási és megőrzési kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre

Név*, e-mail cím*, telefonszám, lakcím*, születési dátum, választott termék, előfizetői csomag adatai.

Bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan: bankkártya adatok.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése.

Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében.

Adatfeldolgozó

bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító szolgáltató: digitalstand.hu, dimag.hu.

Az adatkezelés időtartama

Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

Számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a Magyar Idők az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat .

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a Magyar Idők nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel.


c) HIRDETÉSFELADÁS NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKBEN

Érintettek

A Magyar Idők nyomtatott sajtótermékeiben hirdetést megjelentető személyek.

Adatkezelés célja

A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott sajtótermékekben.

Kezelt adatok köre

Név*, lakcím*, telefonszám, e-mail cím, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel).

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése és a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

Adatfeldolgozó

Magyar Idők Kiadó Kft.

Az adatkezelés időtartama

A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.

Hirdetési szerződés és számlák: 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a Magyar Idők az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése), valamint szükségesek a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a Magyar Idők nem tudja megjelentetni a hirdetést.

A hirdetések megrendelhetők a Magyar Idők ügyfélszolgálatain.


d) HIRDETÉSFELADÁS ONLINE TERMÉKEKBEN

Érintettek

A Magyar Idők Honlapján hirdetést megjelentető személyek.

Adatkezelés célja

A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott honlapokon.

Kezelt adatok köre

Név**, lakcím**, telefonszám, e-mail cím*, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel).

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése.

Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132).

Az adatkezelés időtartama

A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.

Hirdetési szerződés és számlák: a hirdetési szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a Magyar Idők az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a Magyar Idők nem tudja megjelentetni a hirdetést.

A **-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése).

A hirdetések feladhatóak a Magyar Idők ügyfélszolgálatain, illetve a Magyar Idők -el szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait a Magyar Idők részére továbbítják. A hirdetések feladhatóak a megfelelő Honlapokon keresztül is.


e) HONLAPOK MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ, REGISZTRÁCIÓN KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLTÁLTATÁSOK

Érintettek

A Magyar Idők Honlapjait látogató, illetve ott regisztráló személyek, egyes tartalmakhoz hozzászóló személyek (komment).

Adatkezelés célja

A Honlapokon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása, hozzászólások moderálása.

Kezelt adatok köre

Név*, e-mail cím*, jelszó*, egyéb személyes adat, amelyeket az Érintett a Honlap használata során – a Honlap jellegétől függően – megad (pl. fénykép, vagy recept, amelyet az Érintett feltölt, hozzászólás stb.)

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132).

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a regisztrációhoz. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni.

A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat*.

f) HÍRLEVÉLKÜLDÉS

Érintettek

A Magyar Idők honlapjának hírleveleire feliratkozó személyek.

Adatkezelés célja

A Honlapon megjelenő napi híreket összefoglaló és azok linkjeit tartalmazó tájékoztató e-mail küldése.

Kezelt adatok köre

Név*, e-mail* cím.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132)

Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele.

Az adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a Magyar Idők nem tud hírleveleket küldeni.


g) NYEREMÉNYJÁTÉKOK, SZAVAZÁSOK

Érintettek

Szavazásokban résztvevő személyek.

Adatkezelés célja

Olvasói vélemények közzététele .

Kezelt adatok köre

Nem jár adatgyűjtéssel.

Adatkezelés jogalapja

Nem jár adatgyűjtéssel.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132)

a honlapon elérhető nyereményjátékok tekintetében .

Az adatkezelés időtartama

Nem jár adatgyűjtéssel.

Egyéb

Nem jár adatgyűjtéssel.


h) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, ELEKTRONIKUS DIREKT MARKETING

Érintettek

Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési szerződés megkötésekor, próbaolvasás igénybevételekor, nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez.

Azon személyek, akikkel a Nem jár adatgyűjtéssel szerződéses kapcsolatban állt.

Adatkezelés célja

Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a Nem jár adatgyűjtéssel termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról való tájékoztatás.

Azon személyek tekintetében, akikkel a Magyar Idők szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, születési idő, település.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel a Magyar Idők szerződéses kapcsolatban állt.

Adatfeldolgozó

Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele.

Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

Azon személyek tekintetében, akikkel a Magyar Idők szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett általi tiltakozásig.

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján).

A Magyar Idők biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni a Magyar Idők-től úgy adatait a Magyar Idők törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.


i) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, TELEFONOS DIREKT MARKETING

Érintettek

Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési szerződés megkötésekor, próbaolvasás igénybevételekor, nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és az ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez.

Nyilvános telefonkönyvben szereplő személyek, akik a közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket nem tiltották le.

Azon személyek, akikkel a Magyar Idők szerződéses kapcsolatban állt.

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulás beszerzése céljából.

Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a Magyar Idők termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, nyereményjátékairól való tájékoztatás.

Azon személyek tekintetében, akikkel a Magyar Idők szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása.

Kezelt adatok köre

Név, telefonszám, születési idő, település.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel a Magyar Idők szerződéses kapcsolatban állt, vagy akiknek az adata a nyilvános online telefonkönyvében szerepel és a közvetlen üzletszerzési célú megkeresések ellen szolgáltatójuknál nem tiltakoztak.

Adatfeldolgozó

Magyar Idők

Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

Azon személyek tekintetében, akikkel a Magyar Idők szerződéses kapcsolatban állt, illetve akik a nyilvános online telefonkönyvben szerepelnek: az Érintett általi tiltakozásig.

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 162. § (2) bekezdése alapján).

A Magyar Idők biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni a Magyar Idők -től úgy adatait a Magyar Idők törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti p) pontot.


j) A MAGYAR IDŐK ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Érintettek

A Magyar Idők szolgáltatásait igénybe vevő személyek.

Adatkezelés célja

A Magyar Idők által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás .

Kezelt adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint).

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése.

Adatfeldolgozó

Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele.

Az adatkezelés időtartama

A szolgáltatás igénybevételének idejéig .

Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.

Egyéb

Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását a Magyar Idők által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.


k) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Érintettek

A Magyar Idők-nél kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy.

Adatkezelés célja

Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.).

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció) .

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek.

Adatfeldolgozó

Magyar Idők

Az adatkezelés időtartama

A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti p) pontot.


l) SZERKESZTŐI TARTALMAK

Érintettek

A Magyar Idők által kiadott sajtótermékben vagy általa üzemeltetett honlap tartalmaiban szereplő személyek.

Adatkezelés célja

Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép nyomtatott sajtótermékben vagy Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti Érintett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult).

Kezelt adatok köre

Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma).

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen való részvétel esetén).

Adatfeldolgozó

Megbízott fotóriporterek.

Megbízott újságírók.

Az adatkezelés időtartama

A nyomtatott és digitális sajtótermékekben megjelent tartalmakat a Magyar Idők archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik.

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása.


m) KAMERÁS MEGFIGYELÉS

Érintettek

A Magyar Idők vagy a cégcsoport helyiségeibe belépő személyek

Adatkezelés célja

A munkavállalók és egyéb Érintettek életének, testi épségének védelme

A Magyar Idők székhelyén, telephelyein és fióktelepein lezajló pénzforgalom, valamint az itt található, jelentős vagyoni értéket képviselő termékek, berendezések, műszaki cikkek és más értéktárgyak védelme, értékük, állaguk megóvása.

Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja.

Kezelt adatok köre

Képmás és arckép, megfigyelt magatartás.

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek a Magyar Idők munkavállalói tekintetében

Hozzájárulás a Magyar Idők helyiségeibe belépő és ott tartózkodó harmadik személy Érintettek tekintetében, amelyet az Érintett a helyiségbe való belépéssel és ott tartózkodással ad meg. A hozzájárulás tájékozottságát a helyiségekben található figyelemfelhívó jelzések biztosítják.

Adatfeldolgozó

Valton-Sec Kft. (székhely: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-365399, adószám: 10977956-2-42.)

Az adatkezelés időtartama

Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 3 nap

Címzettek

Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárásokat lefolytató hatóságok, bíróságok

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: személy és vagyonvédelem.

A Magyar Idők az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely összhangban áll a fent rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák csak képfelvételeket rögzítenek, hangrögzítésre a kamerák alkalmatlanok.

A kamerák pontos elhelyezkedése, funkciói, a rögzített események, és a kamerák látószöge a Magyar Idők kameraszabályzatában kerültek rögzítésre, amely a Magyar Idők helyiségeibe történő belépés esetén kérésre megtekinthető.

Megtekintésre és visszanézésre jogosultak a Magyar Idők megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai.


n) HANGFELVÉTELEK

Érintettek

A Magyar Idők-el telefonon kapcsolatot felvevő személyek, vagy a Magyar Idők munkatársa által felhívott személy, függetlenül attól, hogy az illető igénybe veszi-e a Magyar Idők szolgáltatásait.

Adatkezelés célja

Szerződéskötés és a telefonon megadott nyilatkozatok utólagos bizonyíthatósága,

Panasz elintézése,

A Magyar Idők ügyfélszolgálatának értékelése és fejlesztése.

Kezelt adatok köre

Az érintett hangja, illetve a beszélgetés során elhangzott személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése szerződéskötés esetén.

Telefonon elhangzó szerződéskötés hiányában a Magyar Idők jogos érdeke.

Adatfeldolgozó

Media Exchange Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15., adószám 13206172-2-41, cégjegyzék szám 01-09-723645

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a hangfelvételen szerződés megkötése került rögzítésre, úgy a hangfelvétel tárolásának időtartama 8 év, egyéb esetekben legfeljebb 1 év.

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: elszámoltathatóság teljesítése, minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, panaszügyintézés.


o) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Érintettek

Azon személyek, akikkel szemben a Magyar Idők igényt érvényesít (pl. a Magyar Idők felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít előfizetői díj megfizetése iránt), vagy akik a Magyar Idők -szel szemben igényt érvényesítenek.

Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok Érintettjei.

Adatkezelés célja

A Magyar Idők követeléseinek érvényesítése, behajtása, a Magyar Idők-kel szembeni igényérvényesítés esetén a Magyar Idők álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése.

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk.

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek.

Jogi kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozó

Magyar Idők

Az adatkezelés időtartama

Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év.

Címzett

Szükség szerint jogi képviselő.

Hatóság.

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem.


p) „ROBINSON LISTA”

Érintettek

Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés ellen.

Adatkezelés célja

Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése.

Kezelt adatok köre

E-mail cím, telefonszám (név nélkül).

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek.

Adatfeldolgozó

Magyar Idők

Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás megadásáig.

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: a Magyar Idők azon érdeke, hogy megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen.


q) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI

Érintettek

Üzleti partnerek kapcsolattartói.

Adatkezelés célja

A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait a Magyar Idők ismerje .

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás.

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek.

Adatfeldolgozó

Magyar Idők

Az adatkezelés időtartama

Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat a Magyar Idők 8 évig tárolja.

Egyéb

Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása.

5. Adatfeldolgozás

 • 5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
 • 5.2. A Magyar Idők az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a Magyar Idők által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
 • a) kézbesítés
 • b) tárhelyüzemeltetés
 • c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás
 • d) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
 • e) ügyfélszolgálat hanganyagainak meghallgatása és értékelése
 • f) vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
 • g) hirdetések felvétele és továbbítása a Magyar Idők felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
 • h) előfizetés szervezők
 • i) előfizetői és hirdetés nyilvántartó, valamint számlázó szoftver biztosítása és
  felügyelete
 • j) fényképkészítés, újságírás
 • 5.3. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a Magyar Idők igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.
 • 5.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Magyar Idők rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Magyar Idők rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás

6.1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a Magyar Idők felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

A Magyar Idők továbbá jogos érdeke alapján (pl. adminisztratív célokból egységes, cégcsoportszintű nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat a cégcsoporthoz tartozó alábbi cégekhez:

Endless Flux Labs LLC, 1134 Budapest, Lehel utca 17 / BC, V / 4., adószám: 25303829-2-41

Rackforest Kft. (Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132)

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Idők Hungary Zrt. cégcsoporton belül az adatkezelés céljait és eszközeit a Magyar Idők határozza meg, ennek megfelelően a Magyar Idők cégcsoport a GDPR értelmében vállalkozáscsoportot alkot, amelyben a Magyar Idők az ellenőrző vállalkozás, a cégcsoport többi tagja pedig az általa ellenőrzött vállalkozás.

 • 6.2. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a Magyar Idők-höz tartozó üzletrészt vagy a Magyar Idők -höz tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a Magyar Idők által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a Magyar Idők azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.
 • 6.3. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – a Magyar Idők számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a Magyar Idők, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a Magyar Idők-ön kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A Magyar Idők az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet észszerű időn belül értesíti.

6.4. A Magyar Idők jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Magyar Idők nem tehető felelőssé.

7. Adattovábbítás harmadik országba

 • 7.1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a Magyar Idők nem továbbít személyes adatot.
 • 7.2. Adott esetben a Magyar Idők harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. A Magyar Idők például bizonyos esetekben tömeges hírlevélküldés céljából igénybe veszi a MailChimp szolgáltatóját.

8. Adatbiztonság

 • 8.1. A Magyar Idők az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
 • 8.2. A Magyar Idők az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • 8.3. A Magyar Idők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Magyar Idők azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Magyar Idők-nek. A Magyar Idők ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
 • 8.4. A Magyar Idők kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Magyar Idők általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Magyar Idők nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
 • 8.5. A Magyar Idők valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 • 9.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
 • 9.2. A Magyar Idők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Magyar Idők – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
 • 9.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Magyar Idők, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
 • 9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
 • 9.5. Az Érintett kérelmére a Magyar Idők tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a Magyar Idők által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
 • 9.6. Kérelemre a Magyar Idők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
 • 9.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
 • 9.8. Az Érintett kérheti, hogy a Magyar Idők a személyes adatokat törölje, ha
  • a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés
   történt;
  • b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • c) annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
  • d) az adatkezelés jogellenes;
  • e) azokat a Magyar Idők-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  • f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
 • 9.9. A Magyar Idők fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
  • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
  • b) az azt előíró, a Magyar Idők-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
  • c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
 • céljából szükséges.
 • 9.10. Az Érintett kérésére a Magyar Idők korlátozza az adatkezelést, ha
  • a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
  • b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
  • c) a Magyar Idők-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
  • d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • 9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a Magyar Idők az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
 • 9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a Magyar Idők az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a Magyar Idők mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a Magyar Idők nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • 9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
  • b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
 • A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.
 • 9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a Magyar Idők- től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást a Magyar Idők- től.
 • 9.15. Ha a Magyar Idők az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
 • 9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Magyar Idők felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.
 • 9.17. A Magyar Idők értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • 9.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11. Kapcsolat

11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Név:

Magyar Idők

E-mail:

Ugrás az űrlaphoz

Telefon:

+36 1 920 6979

Székhely:

1034 Budapest, Bécsi út 122-124.

Cégjegyzékszám:

01-10-047955

Adószám:

24785725-2-41


12. Coockie (süti) tájékoztató

12.1 Cookie-k (Sütik) és online adatkezelés

12.2 A SÜTIK FELADATA

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek például a következő látogatás alkalmával, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, az úgynevezett sütit (cookie), helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

12.3 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a cég weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

A cégünk weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a cég információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

13. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A felíratkozó ügyfeleknek bármikor módjuk van az opt-out-ra (lemondás, leiratkozás), melyet a rendszer azonnal teljesít.

13.1 Hírlevél kiküldési alapadatok – ezeknek eredetiségét nem áll módunkban ellenőrizni:

 • Név
 • e-mail cím.

14. Hatály
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-étől alkalmazandó.

Vissza az oldal tetejére

Oldalainkon sütiket használunk a jobb működés érdekében. Adatvédelmi nyilatkozatunkból tájékozódhat az Ön adatainak védelméről. Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt olvashatja el.