2024. június 15., szombat, Jolán, Vid napja

Előfizetői ÁSZF

A magyar idők Kiadó Kft. (továbbiakban „Kiadó”) Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

1. Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Kiadó által kiadott Magyar Idők című országos közéleti napilap, valamint más időszaki kiadványok (a továbbiakban együttesen: időszaki kiadvány) előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadványoknak a Magyar Köztársaság területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok terjesztését jelenleg a Magyar Köztársaság területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban „Terjesztő”) végzi.

2. Fogalom meghatározások
A Kiadó
cégneve: Magyar Idők Kiadó Kft.
székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy-Ház, II. emelet.;
cégjegyzékszáma: 01-09-168017;
telefon: 920-6979, Fax: 920-6988;

Kapcsolatfelvétel
A csillaggal (*) jelzett mezők kitöltése kötelező.

Szolgáltatás jelenti a Kiadó időszaki kiadványainak vagy azok bármelyikének a kiadását,
kinyomtatását, illetve a Magyar Köztársaság területén való előfizetéses terjesztését, azaz az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
“Előfizető az a természetes személy vagy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”.) Harmadik könyvében szabályozott jogi személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.”
Terjesztő az a jogi személy amely a Kiadóval megkötött szerződés alapján ellátja az előfizetett lappéldányok terjesztését (a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján) az Előfizető által meghatározott helyre, valamint amennyiben az előfizetések kezelését szintén a Terjesztő végzi, az előfizetések kezelését (megrendelések elfogadása és visszaigazolása, az előfizetési díjak beszedése, fizetési felszólítás a Kiadó nevében, előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítása a Kiadó nevében, reklamációs ügyintézés, az előfizetés módosítása, megszüntetése, stb). A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztés feladatai ellátásához igénybe vesz.
Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több időszaki kiadványának az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését az előfizetési díj megfizetését követően, illetve az előfizetési díj megfizetését abban az esetben, ha az beazonosítható időszakra vonatkozó beazonosítható kiadványra vonatkozik (ráutaló magatartással létrejött Előfizetés).
Címzett jelenti azt a kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek a részére az időszaki kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

3. Az előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás
3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál vagy a Terjesztőnél megrendeli (a továbbiakban Megrendelés) és az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó vagy a Terjesztő számláján jóváírásra vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.
3.2 A Megrendelés történhet a Kiadó előfizetői kuponjának kitöltésével, illetve a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, faxon, elektronikus levélben, vagy telefonon keresztül az alábbi módokon:
– személyesen a Kiadónál vagy a Terjesztőnél;

Kapcsolatfelvétel
A csillaggal (*) jelzett mezők kitöltése kötelező.

– faxon a 920-6988 számon;
– levélben a 1476 Bp. Pf. 47. címen
online a www.magyaridok.hu/elofizetes weblapon.
3.3 A Megrendelésnek tartalmaznia kell:
a) az időszaki kiadvány megjelölését;
b) a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának – a különszámokat is beleértve – egy példányra vonatkozó megrendelésnek minősül);
c) a kézbesítés kezdő időpontját, amennyiben annak haladéktalanul (azaz legkorábban a Megrendelés kézhezvételétől számított három munkanapon belül) kell megkezdődnie;
d) amennyiben az Előfizetés határozott időre szól, az Előfizetés lejáratának időpontját; a megszűnési időpont megjelölése nélkül leadott rendelés határozatlan időre vonatkozó, folyamatos megrendelésnek minősül;
e) amennyiben az Előfizetés kizárólag az időszaki kiadvány meghatározott számaira vonatkozik, ezek megjelölését – a meghatározott kiadványszámok megjelölése nélkül leadott rendelés az időszaki kiadvány valamennyi számára – a különszámokat is beleértve – vonatkozó megrendelésnek minősül;
f) az Előfizető nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév, adószám, cégjegyzékszám ha van) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését);
g) a Címzett nevét (megjelölését) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését);
h) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint;
i) írásos megrendelés esetén az Előfizető aláírását.
3.4 Kizárólag a 3.4 pontban felsorolt adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.
3.5 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési csekk és/vagy proforma számla megküldésével.
3.6 A visszaigazolásnak tartalmaznia kell:
a) az Előfizető nevét és címét, illetve a címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel,
b) a megrendelt időszaki kiadvány megjelölését és példányszámát,
c) a kézbesítés kezdő időpontját (a kézbesítési időszak kezdete),
d) amennyiben a Megrendelés határozott időre szól, az Előfizetés lejáratát, valamint
e) az előfizetési díjat, valamint az előfizetési díj befizetésének módját és határidejét.
3.7 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak, vagy a Terjesztőnek ingyenesen hívható zöld számon (a vonatkozó ingyenes telefonszám a visszaigazoláson is feltüntetésre kerül). Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó, illetve a Terjesztő nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítéséért.
3.8 Jelen ÁSZF alapján sor kerülhet az időszaki kiadvány ún. prompt előfizetésére is, abban az esetben, ha a Megrendelésre hó közben bármikor a Kiadónál és a Terjesztőnél kerül sor, az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj egyidejű, készpénzben történő megfizetésével.
Prompt előfizetésnél a napilapok esetében a befizetést követően leghamarabb 3 munkanapon belül, magazinnál és egyéb lapnál a következő megjelenési számtól – minimum 3 munkanap elteltével – kerülhet sor a kézbesítés megkezdésére.
3.9 A kézbesítés megkezdésére az előfizetési jogviszony létrejöttét követően kerül sor, azaz amikor az első időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás vagy csoportos beszedési megbízás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.
3.10 A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – a Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. A Kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványai tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.
3.11 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 3. munkanapon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a megváltozott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díjak azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.
3.12 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az adatainak kezeléséhez az előfizetéssel hozzájárul.
A kezelendő adatok köre:
– az előfizetés teljesítéséhez szükséges személyes adatok, illetve számlázási adatok;
3.13 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó, az Előfizetői (Címzetti) adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.
3.14 Abban az esetben, ha a Kiadó a kiadás feltételeit (periodicitás) megváltoztatja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban értesíteni. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy a megváltozott feltételek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre vonatkozóan az Előfizető írásban köteles nyilatkozni a Kiadónál vagy a Terjesztőnél, amennyiben igénye a visszatérítésre irányul úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

4. Az előfizetői jogviszony megszűnése
4.1 Az Előfizetés és az előfizetői jogviszony megszűnik:
a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával;
b) határozatlan idejű Előfizetés esetén az Előfizető kezdeményezése alapján, az Előfizetés írásban történő lemondásával;
c) az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
d) egyéb esetben, ha az Előfizető az esedékes hírlap-előfizetési díjat – a megadott határidőig – nem egyenlíti ki;
e) az Előfizető elhalálozása esetén;
f) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
g) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetése beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.
4.2 A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a c) pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a d) és b) pontokban írt esetekben az aktuális fizetési határidő elteltét követő napon, az e) és f) pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően, az adott előfizetési időszak lejártával szűnik meg. Amennyiben a jogviszony a c) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

5. Az Előfizetési díj
5.1 Az előfizetési díj megfizetése történhet:
a) készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által megjelölt helyszíneken);
b) készpénz-átutalási megbízással (csekken);
c) csoportos beszedési megbízással;
d) folyószámláról átutalással.
5.2 Az előfizetési díjak kiegyenlítésének határideje az alábbiak szerint alakul:
a) A Kiadó nevében a Terjesztő az Előfizetés létrejöttét követő hónap első napjától kézbesíti a lapot, amennyiben az Előfizetés az adott hónap 20. napjáig létrejön (ha ez vasárnap, vagy munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző munkanapig);
b) Az előfizetési díj késedelmes befizetése esetén a Terjesztő a megrendelt lapok kézbesítésének megkezdését egy hónappal, illetve egy megjelenési időszakkal későbbre vállalja.
5.3 A Kiadó nevében a Terjesztő valamennyi létrejött Előfizetésről adóügyi bizonylatot állít ki. A bizonylaton vevőként szereplő személy köteles a vonatkozó adóügyi jogszabályokat betartani.
5.4 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által kizárólag időszaki kiadvány kiadásának szüneteltetése vagy megszűnése esetén kerülhet sor.

6. Az előfizetett kiadványok kézbesítése
6.1 A Kiadó – Terjesztő útján – az előfizetett kiadványt a levélszekrénybe kézbesíti. A napilapokat címzés nélkül juttatja el az Előfizetőhöz.
6.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiakban köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles
a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy portaszolgálatnál elhelyezni;
d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. A 6.2. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
6.3 Amennyiben a fenti feltételek nem valósulnak meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.
6.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Terjesztő útján eljáró Kiadó részére, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
6.5 A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Terjesztő útján eljáró Kiadót az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.
6.6 Kézbesítési határidők
a) napilapok esetén eltérő rendelkezés hiányában a Kiadó által a napilap adott számát a megjelenés napjaként feltüntetett nap, az 1. sz. mellékletben meghatározott területeken pedig a Kiadó által a napilap adott számán a megjelenés napjaként feltüntetett napon reggel 7:00 óra;

7. Reklamáció
7.1 A Kiadó képviseletében a Terjesztő az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el: Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80-444-444
7.2 A Kiadóhoz beérkező reklamációkat a Kiadó haladéktalanul továbbítja a Terjesztő által fenntartott ügyfélszolgálathoz.
7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap.

8. Záró rendelkezések
8.1 Az előfizetett sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.
8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti, mind a Kiadónál, mind pedig a Terjesztőnél
8.3 Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést időszakos sajtótermékeiben jelzi, valamint mind a változást, mind az új, egységes szerkezetű ÁSZF szövegét internetes honlapján (www.magyaridok.hu) közzéteszi.
8.4 A kiadvány kézbesítése kezdő időpontjának kifogásolás nélküli elfogadásával, illetve az előfizetési díj megfizetésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
8.5. A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.
Kelt: Budapest, 2013.01.01

1. sz. Melléklet
Reggel 7 óráig történő kézbesítéssel ellátott települések listája
(A külterületi kézbesítésű településrészek és közterületek kivételével)
Budapest és az alábbi, 104 település

Ajka
Fót
Kiskunfélegyháza
Pápa
Szentendre
Albertirsa
Füzesabony
Kiskunhalas
Pécs
Szentes
Balassagyarmat
Göd
Kisújszállás
Pilis
Szerencs
Balatonalmádi
Gödöllő
Komárom
Pilisvörösvár
Szolnok
Balatonfüred
Gyál
Komló
Polgár
Szombathely
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Kunszentmárton
Pomáz
Tapolca
Budakalász
Gyömrő
Martfű
Putnok
Tata
Budaörs
Gyöngyös
Mezőkövesd
Püspökladány
Tatabánya
Cegléd
Győr
Mezőtúr
Rákóczifalva
Tiszaföldvár
Celldömölk
Hajdúböszörmény
Miskolc
Sajószentpéter
Tiszafüred
Csorna
Hajdúszoboszló
Monor
Salgótarján
Tiszaújváros
Debrecen
Hatvan
Mór
Sárospatak
Tiszavasvári
Dévaványa
Heves
Mosonmagyaróvár
Sárvár
Törökszentmiklós
Dombóvár
Jászapáti
Nagykanizsa
Sátoraljaújhely
Túrkeve
Dorog
Jászberény
Nagykáta
Siófok
Üllő
Dunaföldvár
Kaposvár
Nagykőrös
Sopron
Vác
Dunaharaszti
Kapuvár
Nyíregyháza
Szarvas
Várpalota
Dunakeszi
Karcag
Orosháza
Szeged
Vecsés
Dunaújváros
Kazincbarcika
Oroszlány
Szeghalom
Veszprém
Eger
Kecskemét
Ózd
Székesfehérvár
Zalaegerszeg
Esztergom
Keszthely
Paks
Szekszárd

Vissza az oldal tetejére

Oldalainkon sütiket használunk a jobb működés érdekében. Adatvédelmi nyilatkozatunkból tájékozódhat az Ön adatainak védelméről. Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt olvashatja el.